Tilbage til Foreningen

Vedtægter

Vedtægter for Stop Madspild Silkeborg


§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Madspild Silkeborg, og den er hjemhørende i Silkeborg Kommune.


§ 2 Formål

Foreningen har til formål at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og

detailhandel til værdigt trængende enkeltpersoner, familier og sociale organisationer.

Foreningen er en non-profit, humanitær forening.


§ 3 Målsætning

Målsætningen er:

 • at skabe og udvikle en levedygtig forening, der hurtigt og effektivt indsamler overskudsfødevarer i kommunen og uddeler dem til sociale organisationer og andre som er økonomisk trængte.
 • at udvikle en forening, hvor frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere indgår i et samspil, der bygger på respekt, værdighed og medmenneskelighed.
 • at samarbejde med Silkeborg Kommune, organisationer, foreninger, erhvervsliv og enkeltpersoner, der arbejder ud fra samme formål og målsætning.
 • at skabe bæredygtighed ved at mindske madspild.
 • at hjælpe værdigt trængende og udsatte borgere.
 • at skabe “fra-bruger-til-frivillig”-perspektiv via støttede fællesskaber.
  • at være idéforum for nye initiativer, der fremmer bæredygtighed og social ansvarlighed

§ 4 Medlemskab

Alle organisationer, virksomheder, foreninger, offentlige institutioner og enkeltpersoner kan optages som medlemmer.


§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling

afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden pr. e-mail eller brev af bestyrelsen med fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på organisationens hjemmeside.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Arbejdsplan for den kommende periode
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer har stemmeret.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af

disse vedtægter. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.
§ 6 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af fem personer, der – sammen med to suppleanter – vælges på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år. På den stiftende generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to bestyrelsesmedlemmer for et år.

Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.


§ 7 Den daglige drift

Det er alene bestyrelsen, der har ansvar for at prioritere fordeling af de indsamlede

overskudsfødevarer ifølge de retningslinjer, der er vedtaget af generalforsamling og

bestyrelse.

Medlemmer og leverandører har ikke krav på eller ret til at prioritere modtagere eller leverandører af fødevarer.
§ 8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved disses fravær tegnes foreningen af bestyrelsen.

Ved indkøb og lignende for beløb over kr. 25.000 tegnes foreningen af formanden i

forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, formanden eller bestyrelsen nogen

personlig hæftelse for de forpligtelser, der bliver pålagt foreningen.


§ 9 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen.


§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.
§ 13 Ophør

Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger – her af mindst en ordinær. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder aktiver forening/er for særligt udsatte i Silkeborg.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 17. november 2016.